a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, kişisel verileri işlenen kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ("kişisel veri sahibi") dair her türlü kişisel veri işleme faaliyeti Kanun kapsamında değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi ("Banka") tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Banka tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kişisel veri sahiplerinin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek kişisel veri sahiplerine önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Bankamız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kişisel veri sahiplerini faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Bankamız tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Banka'nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası, Bankamız ve Bankamızla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki veya teknik güvenliği ile iş sürekliliğinin temini ve Banka'nın iştiraki olan/işbirliği içerisinde bulunduğu/aracılık ettiği ve acentesi olduğu kuruluşlar ile birlikte yürütülen pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve icrası ana amaçlarıyla Kanun'un 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.


Kişisel verilerinizin Bankamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, yapikredi.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ("Politika") ulaşabilirsiniz.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla yurt içinde veya yurt dışında bulunan hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize Kanun''un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve işbu Aydınlatma Metni''nin (b) ve (c) maddeleri ile Politika''dabelirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Bankamız tarafından çağrı merkezi, şube, ATM, faks, kısa mesaj (SMS), iş ortağı bayileri, internet bankacılığı, mobil bankacılık, tablet, internet sitelerimiz, DST (form veya tablet) ve benzeri kanallarla elektronik ve/veya fiziki ortamda, yukarıda belirtilen amaçlarla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun''un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni''nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin Kanun'un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Politika'da düzenlenen yöntemlerle Bankamıza iletmeniz durumunda Banka talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Banka tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr

Ticaret Sicil Numarası: 32736
Mersis No: 0937002089200741

İşletmenin Merkezi: Yapıkredi Plaza
D Blok 34330 Levent - İstanbul

Tel: (0212) 339 70 00
Faks: (0212) 339 60 00

1/1

Yapı Ve Kredi Bankası Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Aydınlatma Metni ("Aydınlatma Metni") – V1